Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ponad 20 lat doświadczenia
Pełne wsparcie logistyczne
Zdrowe Polskie mleko
Szybkość, pewność, solidność
Siła profesjonalistów

 

Ponad 20 lat doświadczenia
Pełne wsparcie logistyczne
Zdrowe Polskie mleko
Szybkość, pewność, solidność
Siła profesjonalistów

 

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

zgodnie z art. 27 c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

z dnia 15 lutego 1992 r. ( Dz.U. z 2020 poz.1800 z późn.zm.)

 

 

Niniejsza Informacja została sporządzona za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

 

1. Istotne informacje o Spółce

 

Nazwa i siedziba Spółki                Baltima Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                           Al. Zwycięstwa 245 II p. , 81-525 Gdynia

 

Dane identyfikacyjne                    NIP  5861021360   , REGON  190474822

 

Sąd Rejestrowy                              Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

                                                          Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego

                                                          KRS nr 0000130855

 

Kapitał zakładowy                         150 000,00 PLN

 

Czas trwania Spółki                       nieograniczony

 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,

a jej podstawową działalnością  jest sprzedaż hurtowa artykułów mleczarskich i oleju , które zbywane są na rynku krajowym, unijnym, jak również na rynku poza unią.

Baltima  pozytywnie przeszła proces certyfikacji i w pełni spełnia wymagania standardu IFS w stopniu wyższym w zakresie handlu produktami mlecznymi i tłuszczami roślinnymi.

Spóła jest członkiem Eucolait oraz Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich.

 

2. Informacja o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Spółka dokłada wszelkiej staranności w zakresie przestrzegania prawa podatkowego i podejmuje niezbędne działania i czynności w celu maksymalnie poprawnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zagadnienia podatkowe dotyczące zdarzeń gospodarczych realizowanych w ramach działalności gospodarczej naszej Spółki objęte są szczególnymi zasadami stosowanym w praktyce. W każdych rozstrzygnięciach dotyczących kwestii podatkowych stosowana jest, co do każdego realizowanego zagadnienia zasada istotności każdego zdarzenia, zasada dbałości i przejrzystości ujęcia każdego zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych oraz zasada ostrożności w odniesieniu do ewentualnych ryzyk podatkowych. Spółka korzysta z oprogramowań komputerowych, które wspomagają nie tylko funkcję ewidencyjną zdarzeń gospodarczych, ale również kontrolną i tym samym umożliwiają użytkownikom prawidłowo i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego w zakresie należytej staranności . 

Przed nawiązaniem współpracy z nowymi kontrahentami ,  sprawdzana jest ich wiarygodność dla potrzeb podatku VAT oraz posiadania zgłoszonego w sposób właściwy rachunku bankowego w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów .

Dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze zgodnie z obowiązującą w Spółce  procedurą obiegu dokumentów księgowych podlegają kontroli merytorycznej, rachunkowej, podatkowej i finansowej na każdym kolejnym etapie ich przetwarzania .

Realizacja płatności przelewów bankowych odbywa się według ściśle określonych we współpracy z bankami uprawnień, co pozwala zapewnić właściwą kontrolę nad stosowaniem odpowiedniego rodzaju płatności (split payment) i właściwego wydatkowania środków.

 

3. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

Spółka w roku 2021 nie podejmowała dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i nie zawarła umowy o współdziałanie wynikającej z art. 20 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa.

 

 4. Informacja o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt. 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

- podatek dochodowy od osób prawnych,

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek od towarów i usług,

- podatek od nieruchomości,

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach

ustawowych.

W roku 2021 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej .

 

5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych.

 

Spółka w roku 2021 nie dokonała transakcji z podmiotem powiązanym , których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2021.

W roku 2021 Spółka nie podejmowała i nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

 

6. Informacja o ilości  złożonych zapytań o interpretacje i informacje stawkowe organów podatkowych

 

W roku 2021 Spółka nie  występowała z wnioskami o wydanie:

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

- interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

- wiążącej informacji stawkowej , o której mowa w art.42a Ustawy o VAT,

- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

 

7. Informacja o dokonywanych rozliczeniach podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

W  roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.